Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » 21 cfr 11 uyum


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » 21 cfr 11 uyum


CMO-CIO Kurumsal Uyum Mandasý
Baþ bilgi subay raporlama iliþkileri stratejisi iþlevinden uzaklaþmýþ devam. Pazarlama fonksiyonu stratejisi bu ayný uzaklaþma yaþanýyor. Ancak, iki iþlevi yerine alýcý sonunda daha, stratejinin öncü olmalýdýr.

21 CFR 11 UYUM: Kurumsal strateji , CMO-CIO uyum , örgütsel uyum , pazarlama fonksiyonu , ROI geri , CRM , müþteri iliþkileri yönetimi , sürdürülebilir performans , , fonksiyonlarý müþteriye dönük.
05.07.2013 23:50:00

Süreç tabanlý Yönetiþim, Risk Yönetimi ve Uyum
Kaðýt kayýtlarý ve manuel, insan etkileþimi ile otomatik süreçlerin doðru dengeyi prosedürlerin esnek henüz kontrol seti ile maliyetleri kontrol altýnda tutmak gereklidir. Stratejik yazýlým kategorisi, yönetiþim, risk yönetimi ve uyumluluk, yardýmcý olmak için hazýrlanýyor.

21 CFR 11 UYUM: Yönetim , risk yönetimi , uyum , GRC , süreç tabanlý GRC , Sarbanes-Oxley Yasasý , SOX , yasal uyumluluk , iþ riski , bilgi teknoloji , BT , Kiran Garimella , iþ süreci yönetimi , BPM Kontrol Hedefleri , COBIT , kontrol testleri , hizmet odaklý mimari , SOA < > modele dayalý mimarisi , MDA , faaliyet izleme.
05.07.2013 23:50:00

ISO 26000 Uyum Üretim ERP seçme
Bu makale, ERP ve EAM belge uyum yardýmcý olmak için kaldýraçlý olabilir farklý yollarýný araþtýracaktýr. ISO 26000 kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) için en iyi uygulamalarý dile. ISO 26000 için gerekli KSS en iyi uygulamalarý belgeleyen yeteneðine sahip ERP dahil olmak üzere kurumsal sistemler,, mý? Ve nasýl KSS yatýrýmcýlar ve diðer kurumsal paydaþlarýn korunmasýna yardýmcý olur?

21 CFR 11 UYUM: Sosyal sorumluluk , Sosyal kurumsal sorumluluk , bulu yazýlým , SyteLine yazýlým , iþ günü erp , erp yazýlým satýcýlarý , erp moda , erp sav , ERP ürünleri , ; Syspro erp , ERP saðlayýcýlarý , çevrimiçi erp , talep üzerine ERP , iyi erp , Web erp , erp yazýlým þirketleri , erp yazýlýmý karþýlaþtýrmak , araçlar erp , Made2Manage < ;> erp karþýlaþtýrma , SyteLine ERP , karþýlaþtýrma ERP sistemleri , iyi erp yazýlým , Baan ERP , erp çözümleri , erp yazýlýmý karþýlaþtýrma , kitaplar erp , ERP yazýlýmlarý , ; QAD sistemi , bulu ERP , un küresel kompakt , üst erp .
05.07.2013 23:50:00

Kullaným Koþullarý uyum büyük Bayiler
SAP ve Microsoft nihayet ürünlerini giderek onlar ne kadar esnek, birbirine ne kadar iyi tarafýndan deðerlendirilecektir fark var, ve kullanýcý arayüzleri nasýl kolay anlaþýlýr. Ancak, bu eðilimleri zaten az bilinen satýcýlar tarafýndan dahil edilmiþtir.

21 CFR 11 UYUM: Kurumsal kaynak planlamasý , ERP , müþteri iliþkileri yönetimi , CRM , kullanýcý gereksinimleri , kurumsal uygulamalar , SAP , Microsoft , Mendocino , Microsoft Dynamics CRM 3.0 , Microsoft Dynamics Yapýþ , Ýþ yönetimi veri , birleþik uygulamalar.
05.07.2013 23:49:00

Sen Shalt (ve daha fazla) uyun veya Else: Sarbanes-Oxley bakýldýðýnda
Yasanýn katý standartlarý ve politikalarý uymayarak yöneticileri ve herhangi bir iþletmenin üst yönetimi felaket gibi ABD Sarbanes-Oxley Yasasý (ve diðer düzenlemeler ile ilgili bir takým) uyum, tüm iþletmeler için çok önemlidir.

21 CFR 11 UYUM: Comments Baþlangýçta Yayýnlandý - 21 Þubat 2007 Çoðu kuruluþ küresel rekabet ve bu nedenle hedefliyoruz hemen her bölgesinde veya dikey sektöründe büyük ölçüde tartýþýlamaz yasal ve düzenleyici þartlara uymak zorunda. Bu nedenle, yasal uyumluluk ve potansiyel risklerin çokluðu yönetimi son zamanlarda en yöneticileri ve üst yöneticilerin kafasýnda temeline var. Gerçekten de , tek bir CEO su (CEO) sözde bir ses zimmete para geçirme için yakalanmýþ ve hissi-aç TV
05.07.2013 23:50:00

Sarbanes-Oxley kervanýna katýlma, Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeler Ýhtiyaçlarýnýn Karþýlanmasý
Sert hükümet uyum karþýlamak için, daha satýcýlarý uygun çözümler sunuyoruz. CODA en ortak görevi modelleme aracý, bir iþletmenin en iyi uygulamalarý modeli, denetimlerin iþ süreçlerini alýr veri toplama otomatik ve uyum izleme basitleþtirmek için kontrol ve denge sunmak için güvenli bir ortak alan oluþturur.

21 CFR 11 UYUM: iç denetim uzmanlarý ve 21 yönetim üzerinde bulunmaktadýr. Anlaþma þartlarýna göre , CODA Kontrol Solutions Sarbanes-Oxley Ölçme Aracý kontrol (SOCET) ürün satýn aldý. SOCET SOX uyumluluðu kolaylaþtýrmak için tasarlanmýþ bir Web tabanlý iç kontrol belgeler, deðerlendirme, izleme ve proje yönetim uygulamasý olduðunu ve þu anda Kontrol Çözümleri büyük bir müþteri numarasý bölgelerinde konuþlanmýþtýr. CODA ürünün gelecekteki geliþimi ve pazarlama almak için sö
05.07.2013 23:49:00

Otomotiv Sanayi ve Gýda, Emanet ve Ýlaç Yönetmeliði
Otomotiv, gýda, güvenlik ve yaþam bilimleri sanayi farklý düzenleme gereksinimlerini karþýlayacak isteyen kurumsal uygulama saðlayýcýlarý iþletmelerin ses ve uyum-hazýr sanayi odaklý kurumsal kaynak planlama sistemleri sunmak gerekir.

21 CFR 11 UYUM: CFR Part 210 ve 21 CFR Part 211) Biyolojik elde edilen ürünler (21 CFR Part 600 ve 21 CFR Part 620) Týbbi cihazlar (21 CFR Part 820) Ýþlenmiþ gýda (21 CFR Part 100) yürürlükte olan düzenlemeler kümesi güncel iyi üretim uygulamalarý denir (CGMPs), onlar dinamik ve sürekli deðiþen olduðunu vurgulayan. Ya resmi veya gayri resmi deðiþtirebilirsiniz. ABD Kongresi ISO-9001 kalite belgesi ile daha uyumlu hale getirmek için onlarý yeniden yazdý zaman Örneðin, ABD týbbi cihaz GMP resmi
05.07.2013 23:50:00

Süreci Kurumsal Kaynak Planlama Yazýlýmý seçilmesi A Guide
Bugün, yasal uyumluluk konusunda her kurumsal dokunur, ve süreç üreticileri bir istisna vardýr. Bu yeni gerçeklik meydan cevaplamak için, satýcýlar þimdi her zamankinden çok daha fazla özellik ve iþlevsellik ile kurumsal kaynak planlama sistemleri sunuyor. Ama nasýl bir organizasyon, iþ ihtiyaçlarýný karþýlamak için doðru sistemi seçebilirsiniz?

21 CFR 11 UYUM: Uyum , kurumsal yazýlým deðerlendirme , kurumsal kaynak planlamasý , ERP , ürün iþlevselliði , kurumsal canlýlýðý , hizmet ve destek , ürün teknolojisi , oraný ve metrik analizi < > süreci ERP , süreci ERP uygulamalarý , küresel ticaret , geliþmiþ planlama ve programlama , APS , ürün veri yönetimi , PDM , üretim yürütme sistemleri , MES , müþteri iliþkileri yönetimi , CRM , iþ zekasý , BI , E-ticaret , küreselleþme , ayrýk ERP yazýlým , SaaS , hizmet-orien.
05.07.2013 23:50:00

Atrion Kullanýcý Konferansý özeti PLM Yasal Uygunluk ihtiyacý
Atrion Uluslararasý Kullanýcý Grubu kendi þirketleri için yasal uyumluluk geliþtirmek için yollarýný görüþmek üzere Montreal, Quebec (Kanada) bir araya geldi. Konferansta, Atrion ürün yaþam döngüsü desteklemek için gerekli kritik düzenleyici ve uyum yetenekleri saðlayacak müþterilerine bir vizyon ve ürün stratejisi sundu. Konferans bir ürün yaþam döngüsü yönetimi (PLM) strateji ve çevre saðlýðý ve güvenliði (S & EH) PLM deðer korunmasýnda oynadýðý rolü önemli bir unsuru olarak düzenleyici uyumun önemine dikkat çekti.

21 CFR 11 UYUM: Çevik pdm , çevik ürün yaþam döngüsü yönetimi , uygulama yaþam döngüsü yönetimi , iþ yönetimi , yaþam döngüsü yönetimi , yaþam döngüsü yönetim yazýlýmý , yaþam döngüsü yönetimi yazýlýmý , yönetim süreci , Microsoft plm , yeni ürün geliþtirme , yeni ürün geliþtirme aþamalarýnda , pdm çözümler , plm uygulama , plm þirketler , plm bileþenleri , plm erp , plm entegrasyonu , plm yönetimi , plm üretim , plm pazar , plm modeli , plm ürün yaþam döngüsü , plm ürün yaþam döngüsü yönetimi , plm ürünleri , plm gereksinimleri , plm seçimi , plm hizmetleri , plm yazýlým , plm .
05.07.2013 19:35:00

Ýmalat Yeþil Tedarik Zinciri Yönetimi için ERP
Bir ERP sistemi yeþil tedarik zinciri yönetiminde yardýmcý olabilir misiniz? Bu kapsamlý bir rapor öðrenin. Üreticiler basit karbon ayak izi, ancak diðer gaz emisyonlarý, su yollarý için deþarj, depolama ve ürün yaþam döngüsü etkileri sadece dahil olmak üzere çevre üzerindeki etkileri, belgelemek için düzenleyiciler ve müþterilerden baský ile karþý karþýya. Nasýl yazýlým yardým kurumsal olabilir?

21 CFR 11 UYUM: Enerji tasarrufu , rohs ve weee , weee atýk elektrikli ve elektronik cihazlarýn , atýk elektrikli ve elektronik ekipman direktifi , atýk elektrikli ve elektronik cihazlarýn , weee etiketleri , rohs etiketleri , ; rohs muafiyet , ELV uyum , weee uyum düzeni , rohs kurþun , weee direktifleri , rohs testi , weee uyum , rohs weee yönergesi , rohs yönergesi , weee yönergesi < ;> rohs weee , Çin rohs , weee eu , rohs uyum , rohs eu , elektronik montajcýlar , elektronik sözleþme üreticileri , weee kaydý , tehlikeli atýk kirliliði , rohs uyumlu , elektronik fason üretim , .
05.07.2013 23:50:00

Üç Yollarý ERP Risk Yönetim ve Dolandýrýcýlýk Önleyebilirim
Kurumsal kaynak planlamasý (ERP) düzgün riskini yönetmek için uygulanan deðilse, kuruluþunuz dolandýrýcýlýk ya da diðer tehlikelere baðlý kaybý yüz olabilir. Iþ ve süreçlerinin BT her iki tarafýnda, rol tabanlý güvenlik için ERP kapasiteleri yararlanýn.

21 CFR 11 UYUM: Güvenlik veri koruma , testi güvenliði , sigorta güvenlik , veritabaný güvenliði izleme , veri güvenliði uygunluk , güvenlik uyum , güvenlik riskleri , uygulama güvenliði test , kurumsal uygulama güvenlik testleri , performans denetimi , veritabaný izleme , veri saklama , güvenlik risk deðerlendirmesi , güvenlik eriþim kontrolü , operasyonel risk , finansal risk , stratejik risk , iþ riski < > güvenlik risk yönetimi , kurumsal kaynak planlama riski , ERP riski.
05.07.2013 23:50:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others