Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » g da dondurulmu i lemci


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » g da dondurulmu i lemci


Latin Amerika da dýþ kaynak
Küresel ekonomik istikrarsýzlýk dünya dýþ kaynak kullanýmý pazarýnda yapýlandýrma deðiþtirdi. Kriz yeni veri, hem de onlar hayatta ve-belki de-baþarýlý olmak için alýnmasý gereken adýmlara göre, Latin Amerika oyuncular için ne tür etkileri olmuþtur öðrenin.

G DA DONDURULMU İ LEMCİ: dýþ kaynak yakýn kýyý göndermektir. Bu nokta da Ýngilizce ve giderek artýyor Ýspanyol segmentleri her ikisi için de, ABD de bu potansiyel pazardan daha büyük pazar payý almak ve almak için güçlü bir avantaj olduðunu da, Latin Amerika þirketler için çok önemlidir. Ancak, dýþ kaynak kullanýmý hizmetleri meydan yüz (beceri ve ham numaralarý açýsýndan hem de) yeterli iþgücü tarafýndan desteklenmesi gerekiyor. Nitelikli iþgücü, güvenlik, ve güçlü düzenlemelerin ideal
05.07.2013 23:50:00

Yahoo! Yunanistan da Mobil Goes
Sunan OTE müþterileri büyük bir yüzdesini için önemli bir caydýrýcý olarak kanýtlamak olabilecek, sadece Ýngilizce olarak mevcuttur. Ýlk kablosuz servisleri tipik sanayi özellikleri seti, e-posta, hisse senedi ve haber yer alacak.

G DA DONDURULMU İ LEMCİ: Yahoo! Yunanistan da Mobil Goes kablosuz aðlar , kablosuz að çözümü , geniþ bant kablosuz , 3g mobil , geniþ bant kablosuz eriþim , mobil fatura çözümü , iþ cep telefonu , sabit geniþ bant kablosuz , mobil geniþ bant kablosuz 3g cep telefonu , 3g cep telefonlarý , kablosuz internet , 3G cep , mobil kablosuz , iþ cep telefonlarý , mobil internet , mobil faturalama , Mobil uygulamalar /> Yahoo! Yunanistan da Mobil Goes P. Hayes - Temmuz 5, 2013 Read Comments Yahoo! Yunanistan da Mobil
05.07.2013 16:45:00

ATM Makineleri Moskova da Hacked
Son zamanlarda Moskova'nýn ATM'ler cyberfraud kurbaný olmuþtur. Nasýl ATM hack yer alýr? ABD'nin içinde oldu? ATM hack karþý korumak için ne yapabilirim?

G DA DONDURULMU İ LEMCİ: kadar ödeme yanýtý oynatýrken gör. Bu teknik    jackpotting. olarak da bilinir Çeþitli   yýl önce, ATM dolandýrýcýlýðý New York ta bir bankada meydana geldiði bir hoþnutsuz eski çalýþaný olarak   üzerinde 80.000 $ çaldý. Omuz müþteri PIN için sörf sonra atýlýr kullanýlan   banka makbuzlarý bir hesap numarasý ile PIN iliþkilendirmek ve mümkün daha sonra oldu için   ATM bu numaralarý girin ve para çekmek için kendi PIN kullanýn. Muhtemelen   o bir
28.06.2013 20:55:00

Gýda Sanayi baskýlar ile baþa çýkmak
Küçük ve orta ölçekli gýda ve içecek þirketlerinin büyük þirketler gibi ayný düzenleyici gereksinimleri vardýr, ancak önemli ölçüde daha az kaynak ile ele hangi ile. Þirketler bir düðmeye dokunarak kapsamlý izlenebilirlik bilgi saðlayabilir sistemleri gerekir.

G DA DONDURULMU İ LEMCİ: çatala ürün izlemek için güçlü olmak ya da moda bir aþaðý bir yukarý ve bir uygun bilgi, bu bilgilerin organizasyonu, ve gerektiði gibi bilgilere ulaþýlmasýný toplanmasý birleþtirir. Toplu kontrolü gýda ekim ve süpermarket raf veya bir endüstri gereksinimi çýkýþ-bu gýda hizmetleri stoklama için, yiyecek hazýrlama ve depolama yoluyla, büyüyen ve bilgi teknolojisi (BT)-ürünleri olan tüm tedarik zinciri boyunca gýda ürünleri izlemek için tek pratik yolu. bu
05.07.2013 23:49:00

PeopleSoft Gýda Sanayi hedefleyin Alýr
PeopleSoft ve Bradley Ward gýda iþleme sanayi amaçlayan bir ittifak kendi ürünlerini entegre edecektir. Tamamlanmýþ bir çözüm þirketlerin baðlantý gerçek zamanlý bitki kat seviyesinde ERP sistemlerine veri izin verir.

G DA DONDURULMU İ LEMCİ: için için, öncelikle gözden geçirilmelidir   operatörler tarafýndan daha sonra bitki koþullarýn deðerlendirmeler yapmak bitki katta,   ya da yorumlar. Bu tank seviyeleri gibi bazý ölçümler, için, bu adým   basit, ancak okuma kombinasyonlarý çok noktadan toplanan   zaman içinde açýkça makine küçümsemek olanaklarý bir patlama verebilir   yorumlanmasý. Kullanýcý   Öneriler   Bu doðal zorluklar ve PeopleSoft un yetersiz iþlevselliði göz önüne alýndýðýnda
05.07.2013 16:23:00

, On-demand Bilgi Veri Gerçek Zamanlý Kavuþturulmasý: Çaðdaþ Ýþ Zekasý Araçlarý
Daðýnýk bilgilere anýnda eriþim için talep kurumsal iþ zekasý araçlarý ve süitler sunan satýcýlar tarafýndan karþýlanmaktadýr. Portlet standardizasyon, kurumsal bilgi entegrasyonu ve kurumsal performans yönetimi önerilen çözümler arasýnda yer alýyor, ama gerçekten gerçek zamanlý bilgi teslim mi?

G DA DONDURULMU İ LEMCİ: gibi özel yolcu bilgiye gerekebilir, ya da bir perakendeci saatlik ölçümleri satýþ ve tedarik stratejileri rehberlik saðlayan, envanter daðýtým planlamak için gerçek zamanlý bilgi gerekebilir. BI analiz ve raporlama demografik veri ve veri depolarý ve gelen öyküleri satýn alma özeti ve kalem birleþtirebilirsiniz noktasý satýþ bir 360 derecelik görünüm sunmak için tasarlanmýþ müþteri hizmetleri uygulamalarý yardým etmek (POS) sistemleri müþteriler. Yararlanabilir Diðer
05.07.2013 23:49:00

FreeB (i) e Be olun
A.Þ. daha sonra ücretsiz olarak bu çeyrekte kendi iþletim sisteminin yeni sürümü sunacak olun. Masaüstü için sürüm 5 ön kayýt bireylere yüklenebilir olacak.

G DA DONDURULMU İ LEMCİ: bir sürücü yeniden bölümlendirme gibi büyük ayarlamalar olmadan çalýþtýrmak, ya da yeniden yapýlandýrma olmak   Sistem çift önyükleme sistemi olmasý. Bu durumda olmak varsayarsak, kullanýcýlar   BeOS nispeten risksiz deneyin. BeOS geleceði Ýnternet cihazlarý için daha fazla baðlýdýr   Mevcut masaüstü daha, bu yüzden mevcut makinelerde pazar penetrasyonu bekliyoruz   düþük olduðu.   Denemek isteyen ticari kullanýcýlar, kontrollü bir ortamda yapmanýz gerekir
28.06.2013 21:06:00

Intel Chip yetersizliði devam
Intel Corporation yine büyük bir bilgisayar üreticisinin sevkiyat ihtiyaçlarýný karþýlamak için baþarýlý olamadý. Bu kez, Intel'in en güçlü müttefiklerinden biri Dell olduðunu.

G DA DONDURULMU İ LEMCİ:   Dell baþ mali iþler görevlisi Thomas Meredith sýkýntýsý da býraktýðýný söylediler   Bu yerine daha pahalý bileþenler gemi dell bunun için, alamadým   Örneðin, daha pahalý olan kullanýlamaz 450MHz Pentium III cips yerine   500MHz Pentium III cips. Biz talep doldurmak için bu fark yedik   Yarattýðýmýz bu, Meredith dedi. üst ucunda, Biz hacimleri alamadým   biz isterdi. Bu   sorunlarý Að Geçidi tarafýndan yüksek kamuoyunda þikayet topuklar üzerinde
28.06.2013 21:06:00

ÖTV Ýþ Zekasý içine Geniþletiyor
ÖTV, süreç sanayi önde gelen tedarikçisi, Ýþ Zekasý (BI) içerecek þekilde ayarlanmýþ kendi iProcess.SCT ürün geniþletmiþtir.

G DA DONDURULMU İ LEMCİ: deðerini uzanan doðru bir göz. Kullanýcýlarý         ÖTV Tedarik Zinciri çözüm çözümler haline memnun olmalýdýr         Eylül ayýnda kullanýlabilir. Süreci         SCM, e-ticaret ya da ERP çözümleri arayan iþletmelerin yer olmalýdýr         Bu duyuru önce kýsa listede ÖTV. Bu iþletmeler olmalýdýr         deðerlendirilmesi sýrasýnda mutlak bir gereklilik olarak BI düþünün. ÖTV         BI deðerindeki mevcut kullanýcý
05.07.2013 18:50:00

PowerTrieve, CRM için bir LEAP?
CRM uygulamalarý, portallar ve Ýletiþim Merkezleri müþteri iliþkileri ve çalýþanlarýn etkinliðinin iyileþtirilmesine katkýda olmasýna raðmen, birçok durumda onlar müþteriler veya þirket personeli olup olmadýklarý kullanýcýlara kývrýk kalýr. PowerTrieve gibi ürünler sorunu çözmek (Dil Etkin Uygulama Platformu) LEAP mý?

G DA DONDURULMU İ LEMCİ: ve uzun raporlama yetenekleri göstermekte ve bu süreç daha da karmaþýk hale. Eðer sorgu heceleyerek isteyebilirsiniz,. Soru ne kadar sonuç göstermek için alacaðýný ve nasýl bu sistem performansýný etkileyecektir
05.07.2013 18:51:00

Informatica E-Ýþ için Heads
Informatica Corp (Nasdaq: INFA) bugün Etkisi Yazýlým edinimi, e-iþ deðer zinciri için analitik uygulamalarý konusunda lider bir saðlayýcý duyurdu. Informatica çýkarlarýnýn bir havuzu olarak kabul edilecektir bir hisse senedi iþlem kabaca 80 milyon Etkisi Yazýlým kazanýyor. Satýn alma e-iþ B2B için paketlenmiþ analitik uygulamalarý konusunda lider bir saðlayýcý olmak için Informatica en düþüncelerini gerçekleþtirmek iþaretler.

G DA DONDURULMU İ LEMCİ: çekti. Birçok kurulan biraz göz ardý   büyük iþletmeler, ya da birden fazla tedarikçi satýþ tuðla ve harç þirketleri,   Bugün agresif e-iþ çözümleri devam ediyor ve daðýtým kanallarý   Onlarý, otomatik analiz ve tedarik gibi kritik operasyonlarý optimize etmek için,   lojistik, envanter yönetimi, tedarikçi verimlilik ve müþteri memnuniyeti.   Informatica doðru bahis varsa, onlarýn çok üzerinde bir baþlangýç ​​olacak   Bu Ateþli Yazýlým (þu anda
05.07.2013 16:18:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others