Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » kar k mod uretim icin cm k lavuzu


BT Yönetimi Ýçin Bir CFO Kýlavuzu
Sonrasý Y2K dönemde, birçok þirket BT CFO rapor IT CIO veya kafa ile çalýþmasý denetlemek için CFO döndü. BT muhasebe gibi örgütsel görünebilir, ama bir CFO BT yönetiminde karþý karþýya gelecek sorunlarý karmaþýk ve yönetilmesi en özgün yanlarýndan odaklý bir örgütsel yaklaþým içerecektir.

kar k mod uretim icin cm k lavuzu  deðil, muhasebeciler aksine daha karmaþýk atamalarý, ele programcýlar olabilir. Ve, denetçiler ve yöneticilerin her zamanki kadro var. Büyük kuruluþlar, her iki muhasebe ve BT personeli olabilir iþletim birimler halinde daðýlmýþ. farklýlýklar CFO BT bütçesinin ve BT giriþimlerinin organizasyon kapsamýnda bakýldýðýnda ortaya çýkmaya baþlar. BT bütçesi genellikle muhasebe, finans, hazine, sabit kýymetler ve bordro kombine önemli ölçüde daha büyüktür. Ve BT bütçesinin Devamı…
Kesikli Üretim Sektörleri için Temel Ürün Hayat Çevrimi
The Product Data Management (PDM) Knowledge Base covers the base foundation of PLM for the discrete manufacturing industries. It covers design and product-related aspects of PLM including managemen...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » kar k mod uretim icin cm k lavuzu


KOBÝ Muhasebe Yazýlým Özellikleri için Baþvuru Kýlavuzu
Bu baþvuru kýlavuzu küçük ve orta iþletmeler için günümüz piyasasýnda (KOBÝ'ler) þu anda mevcut olan muhasebe özellikleri ve iþlevleri fikir verir. Bu sizin organizasyon ihtiyacý-ve gerekmez hangi özellikleri belirlemenize yardýmcý olur.

kar k mod uretim icin cm k lavuzu  4000 özellikleri ve iþlevleri yukarý içerebilir raðmen , biz (apaçýk!) alan hususlar, þimdilik büyük resmi özellikleri odaklanmak gerekir. Sizi geniþ kategoriye göre muhasebe özellikleri gruplandýrýlmýþ ettik fark edeceksiniz. Bu kategoriler yazýlým özellikleri bir üst düzey fonksiyonel arýza karþýlýk gelmektedir. Bu baþvuru kýlavuzu, her bir kategori için muhasebe iþlemleri nasýl etkilediðini. kýsa bir açýklama     Eðer muhasebe yazýlým özellikleri ve Devamı…
Zinciri Yönetimi (SCM) Özellikler ve Ýþlevleri Tedarik Baþvuru Kýlavuzu
Zinciri yönetimi (SCM) iþlevleri / özellikleri saðlamak için bu rehber size SCM özellikleri organizasyon için bir öncelik olan belirlemenize yardýmcý olur. Zinciri yönetimi (SCM) iþlevleri / özellikleri saðlamak için bu rehber size SCM özellikleri organizasyon için bir öncelik olan belirlemenize yardýmcý olur. WMS, TMS, uluslararasý ticaret lojistik (ITL), tedarikçi iliþkileri yönetimi (SRM), talep yönetimi, tedarik zinciri analizi, sipariþ yönetimi, servis parçalarý planlama, ve daha fazlasý için SCM fonksiyonlarý ve özellikleri hakkýnda bilgi edinin.

kar k mod uretim icin cm k lavuzu  piyasaya sürüldü. Fiyatlandýrma ve kar optimizasyonu fiyatlandýrma ve kar modülü gibi pazarlarda, demografik ve kanal ortaklarý gibi boyutlar göre ürün için karlý ve satýlabilir fiyatlarý yönetir. Modül ayný zamanda fiyatlandýrma mantýðý ve sonuçlarý koruyarak gelecek deðerlendirilmesini saðlar. Fiyatlandýrma meydan fiyat için kaynak ve ayarlamalar iþletme ve gerçek fiyatlandýrma ve karlýlýk etkiler kanal ortaklarý, içinde çeþitli kuruluþlardan çýkmasýdýr. Bu Devamı…
So Many Words ERP Baþlangýç ​​Kýlavuzu
ERP çaðdaþ üretim iþletmeleri için bilgi omurga kalýr. Ancak, günümüz ERP sistemleri bir iþletmenin duvarlarý içinde yer alan geleneksel süreçler daha gidermek için yapýlmasý gereken. Bu ERP özellikleri ve (veya deðil) uygulanmasý etkileri genel bir bilgiye ihtiyaç duyan herkes için kýsa ve öz bir ERP baþvuru kýlavuzudur.

kar k mod uretim icin cm k lavuzu  pazarlarda,         yönetimi (CRM), karar destek sistemleri (DSS) ve e-iþ, yapma         seyir sistemleri daha az içe. En yeni sistemlerin diðer katma deðerli yönleri         ürün yapýlandýrma, saha servis modülleri ve internet self-servis dahil         daha fazla kullanýcý ve / veya iþ ortaklarýna sistemi eriþimi geniþletmek yetenekleri.         Son olarak, ERP, iþ-sürecinin yeniden yapýlanmasý (BPR) için bir araç olabilir Devamı…
Proje odaklý karþý Genel GL-odaklý ERP / Muhasebe Sistemleri
Aðýr özelleþtirme gerektiren büyük satýcý ERP teklifleri ve kolayca geçmek olan off-the-raf proje yönetimi çözümleri arasýnda kalan, proje odaklý kuruluþlarýn özel muhasebe ihtiyaçlarý vardýr. Eðer daha yakýndan göz alarak ne olmasý gerektiði çözüm önerileri ile birlikte, bu ihtiyaçlarý hakkýnda daha fazla bilgi edinin.

kar k mod uretim icin cm k lavuzu  için doðrudan maliyetler ekleyin, kar performansý kurmak, temel bütçe kaydetmek için, monitör zaman ve masraf maliyetleri, monitör programý kar ve gelir tahmin ve proje çýktýlarýnýn teslim ve Closeout proje. Müþteri talebi, malzeme faturalarýný (BOM) / rotalar, mühendislik deðiþiklik bildirimi (ECN), malzeme ihtiyaç planlamasý (MRP), kapasite planlama, satýn alma: Bir yap-to-sipariþ süreci aþaðýdaki adýmlarý desteði ile ERP malzeme yönetimi iþlevselliði yer alacaðý Devamı…
Aðlarý New Era NEON ile kör izle
Teksas 268 Yargý Bölge Mahkemesinde bir hakim tarafýndan yeni bir iktidar, jüri bulundu, Aðlar, New Era karþý NEON Sistemleri tazminat 39 $ milyon ödül jüri kararý onadý 'Aðlar New Era kýsaltarak bir kötü alýþkanlýðý olmuþtur 'olarak, ne, Neon sanýrým. Temyiz onadý, bu iktidar Sybase idari keder ve gider (jüri ödül para söz deðil) bir çok yeni e-iþ bölümü neden olur.

kar k mod uretim icin cm k lavuzu  NEON verilen bir jüri kararý onayladýðýný duyurdu Sistemleri (NASDAQ:         NESY) Yeni Era Aðlar karþý tazminat 39.000.000 $         (NASDAQ: NEON, son zamanlarda Sybase tarafýndan satýn yeni E-Ýþ olarak         Yeni kýsaltarak bir kötü alýþkanlýðý vardý, jüri bulundu,), bölünme         Aðlar dönemi olarak, ne, Neon sanýrým. Temyiz onadý, bu iktidar         Sybase, e-iþ bölümü idari keder bir sürü neden olacaktýr Devamı…
SynQuest Mesajlar Karýþýk Sonuçlar
Bir Aðustos halka arz hala sýcak, SynQuest onun alt satýrýnda sular altýnda kalýrken gelirlerini yeni boyutlara büyüyen bulur.

kar k mod uretim icin cm k lavuzu  yatýrýmcýlarý teþvik etmelidir, ancak kar kurtulmak devam         tedarik zinciri planlama ve yürütme Norcross, Georgia tabanlý satýcý         (SCP ve SCE) yazýlýmý. Þirket yavaþ yavaþ olumlu içine yolunda yapýyor         topraklarýnda, ancak. Dördüncü çeyrekte net zarar $ 2,6 milyonun üstüne düþmüþtür         bir önceki çeyreðe yýlýnda 2,9 milyon oldu neredeyse yarýsý kendi kaybýna         30 Haziran da sona eren dönem için Devamı…
Teknoloji ile kar Out sosis Üretici Paketleri
Odom en Tennessee Pride Sosis, Inc operasyon ve müþteri hizmetleri geliþtirmek istedim. Onlarýn ERP ve SCM teknoloji çözümü üç yýllýk bir geri ödeme süresi ile on beþ aylýk proje sonuçlandý.

kar k mod uretim icin cm k lavuzu  Teknoloji ile kar Out sosis Üretici Paketleri Teknoloji ile kar Out sosis Üretici Paketleri P. Catz - Temmuz 5, 2013 Read Comments Þirket          Odom en Tennessee Pride Sosis, Inc (http://www.tnpride.com),         Madison, Nashville dýþýnda Tennessee merkezli, bir bütün domuz sosis         Little Rock, Arkansas, ve Dickson, Tennessee bitkiler ile yapýmcý.         Douglas G. Odom, Sr ve eþi Louise S. Odom 1943 yýlýnda kurulduðu ve         hala bir Devamı…
Ariba Küçük Guy için Out ulaþýr
Elektronik ihale harika çocuðu Ariba küçük ve orta ölçekli iþletmeler için satýþ için stratejisini sunar.

kar k mod uretim icin cm k lavuzu   Devamı…
BI Pazar Konsolidasyon ERP Pazar Konsolidasyon ile karþýlaþtýrýldýðýnda
BI pazar konsolidasyonu için olgun, ama mutlaka ERP durumunda olduðu gibi kýt kalan pazar payýný yakalayan, ancak en eksiksiz CPM portföyü toplayan nedenleri için daha çok nedeni için.

kar k mod uretim icin cm k lavuzu  ERP Pazar Konsolidasyon ile karþýlaþtýrýldýðýnda BI Pazar Konsolidasyon ERP Pazar Konsolidasyon ile karþýlaþtýrýldýðýnda P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Trend Özet ERP alanýnda salt taraf içinde savaþ iþaretlenmiþ Haziran çýlgýn ilk hafta, biraz Temmuz ayýnýn ikinci yarýsýnda tekrar gibi görünüyor, ancak iþ zekasý bu kez (BI) pazar. Bir genel kurumsal uygulamalar piyasasýnda devam eden azgýn konsolidasyon (özellikle olgun ERP segmentinde) ile benzerlik Devamı…
PLM Yazýlým Çözümleri seçilmesiBölüm 4 - 3 Bayiler karþýlaþtýrýlmasý
PLM orada, tüm gereksinimleri karþýlayabilecek tek bir satýcý ve piyasa hala olgunlaþmamýþ, bu nedenle gereksinimleri belirli bir dizi saðlanan hemen hemen her ürün doðru çözüm olabilir. Uygun bir çözüm seçerek iþin öncelikli ihtiyaçlarýna son derece baðlý olduðunu bir göstergesi olarak - ide, Thetis ve PDMware - Makalenin bu bölümünde biz PLM pazara ürün sunmak 3 satýcýlarý gözden geçirin.

kar k mod uretim icin cm k lavuzu  4 - 3 Bayiler karþýlaþtýrýlmasý PLM Yazýlým Çözümleri seçilmesi Bölüm 4 - 3 Bayiler karþýlaþtýrýlmasý Jim Brown and P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Yönetici Özeti Geçmiþ deneyimler kurumsal teknoloji deðerlendirmelerin büyük çoðunluðu zaman ve bütçe üzerinde çalýþtýrmak bize gösteriyor ki, ve bir kez seçilebilir, uygulamalarýn çoðunluðu yatýrým fonksiyonel, getirisi (ROI) ve toplam maliyeti karþýlamak için baþarýsýz mülkiyeti (TCO) Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others