Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » kar k mod uretim icin i sistemleri cozumu


To Go Way, Ross Sistemleri!
Ross Sistemleri bugün sadece bir kez katý karlý satýcý bir gölge olmasýna raðmen, güç durumdaki yönetimi azim için övgü hak ediyor ve böylece yarýþta kalan, art arda üçüncü karlý çeyrek çekerek.

kar k mod uretim icin i sistemleri cozumu  için 0.400.000 $ bir kar açýkladý         30 Haziran 2001 tarihinde sona eren. Sonuçlar 5.500.000 $ iyileþtirme temsil         bir önceki yýlýn çeyreðine göre (Þekil 1). Bununla birlikte, toplam gelirler         11.300.000 $ olarak çeyrek için de 16.400.000 $% 31 geriledi         önceki yýlýn çeyreðinde, 49.500.000 $ olarak yýl için ise toplam gelir         önceki yýl 80,0 $ milyon (Bakýnýz Þekil 2) 38% gerilemiþtir.         net Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » kar k mod uretim icin i sistemleri cozumu


Microsoft Perakende Sistemleri
Satýþ ve Microsoft Perakende Yönetim Sistemi Microsoft Noktadan küçük ve orta ölçekli özel perakende iþletmeler için satýn alma çözüm paketinin tam bir noktasý saðlar. 2005 yýlýnda piyasaya çýkan, Satýþ Microsoft Noktadan Microsoft daha fazla perakende pazar nüfuz saðladý.

kar k mod uretim icin i sistemleri cozumu  sunacaktýr. Point of Sale karþý Perakende Yönetim Sistemi Microsoft POS tek maðaza perakendeciler hedeflenmektedir raðmen , bu ana çekirdek iþlevleri ve bir POS sisteminin temel olmayan iþlevleri bazý (POS çekirdek ve sivil hakkýnda daha fazla bilgi için içerir -temel iþlevleri Satýþ Noktasý bakýn: Yalnýz veya deðil Standý için )?. Microsoft POS iþlem yönetimi, fiyat yönetimi, kayýt yönetimi, stok yönetimi, müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) ve rapor ve sorular modülleri Devamı…
Perakende Sistemleri: A Primer
Bir perakende bilgi sisteminin temel bileþenleri envanter yönetimi, envanter optimizasyonu, gelir yönetimi, satýþ yönetimi ve raporlar ve sorular vardýr. Olmayan temel bileþenleri finans, tedarik zinciri yönetimi, kurumsal kaynak planlamasý, müþteri iliþkileri yönetimi ve depo yönetim sistemleri içerebilir.

kar k mod uretim icin i sistemleri cozumu  fiyat deðiþim yönetimi, perakende kar optimizasyonu veya fiyat yönetimi olarak bilinen , gelir yönetimi iþlevselliði markdown oluþturma, biçimlendirme oluþturma, fiyat deðiþim simülasyonlarý, promosyon oluþturma, satýcý indirimler ve ödenekleri içerir. Satýþ yönetimi . Taným olarak, bir satýþ para veya eþdeðer mallarýn bir deðiþim (maddi veya maddi olmayan) olduðunu. Satýþ iþlemleri dolayýsýyla bir perakendecinin temel amacý, ve bir satýþ yönetimi sistemi Devamı…
Sayýlarla Depo Yönetim Sistemleri
Bu depo yönetim sistemleri (WMS) gelince, istatistikleri þok edici ve düþündürücü her ikisi de. Eðer WMS satýcýlarýnýn pazarlama broþürleri bu istatistikleri görmüyorum raðmen, size bir WMS satýn almadan önce onlar hakkýnda düþünmek gerekir.

kar k mod uretim icin i sistemleri cozumu  inþa edilir numaralarý-gelen tesisin kare görüntüleri, bu stok saklama birimi sayýsý stok için gereken kaç satýr raf Sayfadan (SKU ), bir günde bir tesisi yoluyla iþlenen sipariþ miktarý için tüm yol. Bu makale depo yönetim sistemleri (WMS) Eðer pazarlama broþür veya WMS satýcýlarýnýn reklamlarda görmüyorum iliþkili rakam alýr ve satýn alma ve bir WMS uygulamaya baþlamadan önce düþünce alýr. Eðer televizyon izlemek ise , sen CBS aþina olabilir gösterisi Numb3rs . FBI Devamı…
Proje odaklý karþý Genel GL-odaklý ERP / Muhasebe Sistemleri
Aðýr özelleþtirme gerektiren büyük satýcý ERP teklifleri ve kolayca geçmek olan off-the-raf proje yönetimi çözümleri arasýnda kalan, proje odaklý kuruluþlarýn özel muhasebe ihtiyaçlarý vardýr. Eðer daha yakýndan göz alarak ne olmasý gerektiði çözüm önerileri ile birlikte, bu ihtiyaçlarý hakkýnda daha fazla bilgi edinin.

kar k mod uretim icin i sistemleri cozumu  için doðrudan maliyetler ekleyin, kar performansý kurmak, temel bütçe kaydetmek için, monitör zaman ve masraf maliyetleri, monitör programý kar ve gelir tahmin ve proje çýktýlarýnýn teslim ve Closeout proje. Müþteri talebi, malzeme faturalarýný (BOM) / rotalar, mühendislik deðiþiklik bildirimi (ECN), malzeme ihtiyaç planlamasý (MRP), kapasite planlama, satýn alma: Bir yap-to-sipariþ süreci aþaðýdaki adýmlarý desteði ile ERP malzeme yönetimi iþlevselliði yer alacaðý tal Devamı…
Oracle, Orta-Piyasa Quest BPA Sistemleri Enlist
Austin, Teksas - BPA SÝSTEMLERÝ (www.bpasystems.com), dinamik üretim ve daðýtým þirketleri için iþ süreçleri otomasyonu çözümlerinin lider geliþtiricisi, onun amiral gemisi ürünü BP LINK / SC için orta Oracle'ýn yeni çözümü ile entegre olacaðýný duyurdu ölçekli þirketler, FastForward (SM) Daðýtým (RPM) (Hýzlý Önceden yapýlandýrýlmýþ Model). Alma hýzlandýrmak için BP LINK / SC entegrasyonu ile, barkod ve veri toplama teknolojisini kullanarak envanter ve nakliye iþlemleri, Oracle'ýn FastForward Daðýlýmý (RPM), sabit-zaman, sabit fiyat mevcuttur toptan daðýtým için tek kurumsal sýnýf bir çözümdür

kar k mod uretim icin i sistemleri cozumu    süreçleri yaklaþýmý bu tür kar olacaktýr. Anahtar teslimi çözümler nadiren   lisans ücreti özelleþtirmeleri içerir ve genellikle onlarý tamamen yasaklar.   Kullanýcýlar FastForward ve BP LINK / SC arasýndaki önerilen entegrasyon ilgi   ayný sektörde bir müþteri referans danýþýn ve zaman anlayýþ harcamak gerekir   uzlaþma gerçek bir anahtar teslimi uygulamasý gerçekleþtirmek için gerekli ne. Devamı…
Ross Sistemleri Survivor adlý Oyunu bir Ekþi Not ve Braces Kendini On Yýl Bitiyor
ERP e-ticaret için Ross Systems geçiþ son 18 ay içinde bir üzücü bir deneyim oldu. 14 Eylül, þirketin baþka bir hayal kýrýklýðý faaliyet raporu ve dolaylý radikal yeniden yapýlanma açýkladý.

kar k mod uretim icin i sistemleri cozumu  milyon net zarar ile karþýlaþtýrýldýðýnda         veya (0,18 $) bir önceki yýlýn ayný çeyreðinde hisse baþýna. Yýl için,         gelirleri bir önceki yýlýnda 101.800.000 $ dan $ 80,0 milyon% 21 azalarak         yýl (Þekil 1 ve 2). Yýla ait net zarar 9.700.000 $ veya oldu         5.600.000 $ veya (0,25 $) net zarar ile karþýlaþtýrýldýðýnda hisse baþýna (0.41 $)         önceki yýl hisse baþýna. Þekil         1. Þekil  � Devamı…
Kurumsal Kaynak Planlama Alanýnda Legacy Sistemleri Gençleþtirme katkýda bulunmak
Servis odaklý mimari üzerine odaklý, Küresel SSA hala kullanýcýlarýn uygulamalarý modernize ederken, kadar olabildiðince kullanýcýnýn yatýrým korumak için sözünü yapýþmasýný gibi görünüyor.

kar k mod uretim icin i sistemleri cozumu  SAP NetWeaver )?. Bize karþýlýk gelen hareket SSA Küresel , olan eþdeðer platformu SSA Açýk Mimari markalý tarif etmek için ama zaman þimdi geldi. Bu altý bölümlük bir dizi Bölüm olan Kurumsal Uygulamalar Sayýsý Üç Olmak Silah Yarýþý . Tüm bu platformlara ortak konu (SOA) gibi gizli karmaþýklýk gibi mevcut piyasa gereksinimlerini karþýlamak için inþa strateji ve düþük toplam bir servis odaklý mimari sahip olma maliyetini (TCO). Ses ürün mimarisi daha hýzlý uygulam Devamı…
Ulaþým Yönetim Sistemleri: Tedarik Zinciri Tutkal
Artýk küresel imalat sanayi ile, karmaþýk tedarik zincirleri boyunca ürün hareket en organizasyonlar için bir sorun olmaya devam etmektedir. Ama ulaþým yönetim sistemleri bir yerden bir yere mal transferi kolaylaþtýrýr iþlevsellik sunan, günümüz üreticilerinin ikilemleri çözmeye yardýmcý olmak için yol öncülük vardýr.

kar k mod uretim icin i sistemleri cozumu  Tedarik zincirleri giderek daha karmaþýk hale gelmektedir, ve üreticilerin birçok ülkede yayýlan bir deðer zinciri oluþturmak olarak nihai mal veya hammadde taþýma iþlerini için kritik bir bileþenidir. Mal zamanýnda hedeflerine varmak yoksa, üretim süreci durdurmak ve tedarik zinciri içindeki baðlantýlarý zincirin diðer kuruluþlar için sorunlara neden kýracak gelecek. Bunun yaný sýra , ürünlerin ithalat ve ihracat daðýtým merkezleri aracýlýðýyla mallarýn büyük Devamı…
Eski ERP Gidenlerin Of Diriliþ, Vitality ve AzimBirinci Bölüm: Ross Sistemleri ve SSA Global Tekn
Yeni hesap ve hatta seçkin bazý yeni hesap kayda deðer bir akýný, mütevazý bir sýzmak ile hizmet ve mevcut müþteri tabaný yeni geniþletilmiþ ERP iþlevselliði artan alýmlarý için artan bir talep, en geri canlanmýþ eski ERP kaybedenler koymak olmasa da kurumsal uygulamalar listelerinde, büyük olasýlýkla sadece Tier 1 kardeþleri ve Microsoft ve seviyor hem de orta piyasa baskýnlarýnýzda engellemek için mutlaka etrafýnda deðil kalacaktýr.

kar k mod uretim icin i sistemleri cozumu   dolar 1.4 milyon bir kar açýkladý   bir temsil 31 Aralýk ta sona eren ikinci mali çeyrek, 2002,   Bir önceki yýlýn ayný çeyreðinde 0.500.000 $ üzerinde 193% iyileþme (bkz.   Þekil 1). 12.200.000 $ olarak çeyrek için toplam gelirlerinden% 5 arttý   Q2 2002 yýlýnda 11.600.000 $ ve Q1 2003 7%. Daha da önemlisi, yazýlým lisansý   bu 7% azaldý raðmen Q2 2003 yýlýnda gelir Q2 2002 19% artýþ   çeyrek önceki. Tersine, danýþmanlýk hizmetleri geliri ve bakým hem de Devamı…
Sezgisel Üretim Sistemleri Ergen Yaþ Vade gösterirBölüm Üç: Pazar Etki Devam
Kasten geçmiþte pek çok küçük yazýlým þirketleri engellediðini çok iddialý yayýlmacý politikalarý, net direksiyon ile ve ana pazarlarý bir avuç odaklanarak, Sezgisel saðlýklý yolda kendisini tutmayý baþarmýþ.

kar k mod uretim icin i sistemleri cozumu  sistemleri , ERP sistemleri karþýlaþtýrmak , maliyet erp maliyet , tanÛmlÛ erp , kurumsal kaynak planlamasý erp , erp , ERP avantajlarý , ERP uygulamasý , ERP uygulamalarý , erp en iyi uygulamalarý , ERP iþ , ERP iþ süreçleri , erp deðiþim yönetimi , erp þirketleri , erp firma , ERP karþýlaþtýrma /> Sezgisel Üretim Sistemleri Ergen Yaþ Vade gösterir Bölüm Üç: Pazar Etki Devam P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments RMA, Nakliye ve Diðer Vital Sistemleri On   1 Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others