Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » özel kimyasal üreticileri


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » özel kimyasal üreticileri


Sürekli Kimyasal Þirketler için Sorunlar - Zinciri Planlama Tedarik
Sürekli kimya sanayi genellikle% 100 kullanýmý yakýn çalýþan bir amacý paylaþmak. Bu ve diðer gerçekleri bir Tedarik Zinciri Planlamasý (SCP) sistemi için özel gereksinimleri verim. Bu makalede, bu benzersiz bir takým ihtiyaçlarýný ele.

OZEL KİMYASAL URETİCİLERİ: gerektirir         bu iþletmelerin özel ihtiyaçlarý ile baþa bir SCP çözüm.         Birkaç SCP satýcýlarý bu ihtiyaçlarý, birinci sýnýf seçenekleri destekleyebilir raðmen         bulunmaktadýr. Sadece gereksinimlerine odaklanarak yapmak veya kýracak         SCP proje doðru çözümü seçecektir sürekli kimyasal iþlem         ve bu faydalarý elde. Hakkýnda         yazar         Olin Thompson Süreci ERP Ortaklarý bir
05.07.2013 18:51:00

Çevik olmak 80 Milyon Yollarý
26 Temmuz 2000 tarihinde, Agilera, bir uygulama hizmeti saðlayýcýsý (ASP), ikinci sermaye finansmaný yýlýnda 80 milyon dolara kesin bir anlaþma imzaladýðýný açýkladý. Agilera faaliyet merkezlerinin geliþtirilmesi ve iþ modelinin geniþleme dahil olmak üzere þirketin genel operasyonlarýnýn geniþlemesi, yakýt için finansman kullanacak.

OZEL KİMYASAL URETİCİLERİ: Satýcýlar web hosting , net web hosting , web hosting bayi hesaplarý , web hosting bayi , ms web hosting , web hosting ve e-ticaret , baðlý kuruluþ web hosting , en net web hosting , Microsoft web hosting , Microsoft web barýndýrma hizmeti , e-ticaret web hosting , iþletme web hosting , özel sermaye geliþmekte olan piyasalarda , özel sermaye fonlarý , goldman sachs özel sermaye , Latin Amerika özel sermaye , vc özel sermaye , özel sermaye yatýrým , özel sermaye yatýrýmcýsý , Ortadoðu özel sermaye , özel sermaye yatýrýmlarý , risk sermayesi haber , risk sermayesi þirketi .
05.07.2013 16:45:00

Cloud Varlýklar: KOBÝ ler-Bölüm 3 için bir kýlavuz
Birleþme ve satýn almalar için ne anlama geldiðini bir arkasý sahneleri görünüm alýn-yazýlým alýcý-ve bu durumda kendinizi bulursanýz sormalýsýnýz sorularý biliyorum. Cloud computing donaným ve yazýlým lisanslarý geleneksel fiyat etiketi olmadan prim kurumsal çözümler eriþmek için (KOBÝ'ler) orta ölçekli iþletmeler için küçük izin veriyor. KOBÝ'ler için bulut varlýk için bir rehber Bu üçüncü ve son bölümü bulut yapýlandýrmalarý ve kuruluþlar için bu kurulumlarý etkileri çeþitli türleri gözden ve ayný zamanda genel bulut çözümleri bazý zorluklarý dikkate alýr.

OZEL KİMYASAL URETİCİLERİ: için bir kýlavuz sanal özel bulut , EMC özel bulut , altyapý izleme , dýþ kaynak altyapý , melez bulut barýndýrma , altyapý dýþ kaynak , kamu bulut bilgi iþlem , altyapý danýþmanlýðý , Özel bulut altyapýsý , altyapý planlama , hibrit bulut , altyapý çözümleri , altyapý ölçümleri , altyapý çözüm , bu altyapý hizmetleri , altyapý kütüphanesi Ýtil , kamu özel bulut , hibrit bulut bilgi iþlem , Ýtil altyapý kütüphanesi , alt yapý hizmeti , özel bulut vs genel
05.07.2013 23:50:00

Demantra güvenliðini daha fazla giriþim finansmaný
Demantra için deðerli sermaye aktarmak için özel sermaye firmalarýn istekli þirket için iyi konuþuyor ama ayný zamanda CPFR lehine güçlü bir oy olduðunu.

OZEL KİMYASAL URETİCİLERİ: daha fazla giriþim finansmaný özel sermaye þirketleri , özel yatýrýmcýlar , giriþim sermayesi yatýrýmcýlarý , iþ planý yazýlým , iþ finansman , özel yatýrýmcý , baþlangýç ​​sermayesi liste , mobius giriþim sermaye , giriþim sermayesi þirketi , melek yatýrýmcýlar , iþ fon baþlangýç ​​, risk sermayesi finansmaný , risk sermayesi þirketleri , risk sermayesi yatýrýmlarý , geç yönetilen envanter , melek yatýrýmcý , , iþletme finansmaný baþlangýç
05.07.2013 16:55:00

Portallarý: Kendine yeten Gerekli Ama deðil
Daha büyük bir teknoloji yýðýný bir parçasý olmak için baðýmsýz bir sunum katmaný olarak orijinal rolünün ötesine taþýnmýþ, portal þimdi daha büyük bir arz parçasý olarak kabul edilir, bu iþbirliði, dikey-özel uygulamalar, ya da uygulama altyapýsý ve ara katman olmasý.

OZEL KİMYASAL URETİCİLERİ: portal çerçeve sunacak. Onlar özel baðýmsýz portal uygulamalarý ile olabilir gibi zamanla kullanýcýlar daha az satýcýlarý aramak ve en saðlam stratejik konumu ve uzun vadede kalýcýlýðý olan doðru çekilmek baþlar, memnun. Portal Piyasasý Evrim Zirvede , portal pazar yaklaþýk 30 portalý start-up ve tam teþekküllü baðýmsýz yazýlým satýcýlarý vardý (ISV), ve çekti büyük bilgi teknolojisi Sybase gibi (IT) oyuncular , SAP , IBM , Computer Associates , Oracle , Vignette
05.07.2013 23:49:00

Elektronik Saðlýk Kayýtlarý: Giriþ
Elektronik saðlýk kayýtlarý (EMR) bir niþ pazara hizmet vermektedir. Bu yazýlým klinikler, özel uygulamalar ve hastanelerde çalýþan saðlýk profesyonelleri için özel olarak hitap. EMR yazýlým hakkýnda saðlýk personeli ve bölümler arasýnda genel hasta bakýmý ve iletiþimi artýrmak için geldi.

OZEL KİMYASAL URETİCİLERİ: yetersizlikleri görmezden, hastaneler, özellikle doðrudur. Klinikler ve bireysel hekim uygulamalarý da ele hasta daha az sayýda nedeniyle uyum için daha istekli. hastaneler EMR sistemleri hayata geçirdik , eðilim bölüm-uzun bir süreç bunu bölümü yapmak olmuþtur. Daha küçük saðlýk kuruluþlarý, diðer taraftan,. tek bir adýmda tüm EMR sistemlerine göç etmek mümkün olmuþtur muhafazakar bir tahmin olarak , EMR sistemleri artýk saðlýk pazarýnýn yaklaþýk yüzde 20 ol
05.07.2013 23:50:00

Bir Yanýt Yönetimi Pioneer Onun Çözüm Önerileri
Kinaxis Inc bir on-demand yanýt yönetimi hizmeti sunarak küresel üreticilerin ihtiyaçlarýna cevap vermektedir. Bu hizmetler üreticileri sürekli deðiþen küresel tedarik zincirleri ve yerine getirilmesi aðlara hýzlý yanýt sürücü yardýmcý olmak için tasarlanmýþtýr.

OZEL KİMYASAL URETİCİLERİ: getiriyor. Ottawa (Kanada) merkezli, özel bir Kinaxis A.Þ. . bugün-talep ve iþletmelerin müþteri hizmetleri ve operasyonel performansýný artýrmak amacý ile, küresel tedarik zincirleri ve yerine getirilmesi aðlar arasýnda yer alan sürekli deðiþikliklere hýzlý yanýt sürücü yardýmcý olmak için görüþ ve koordinasyon için þirket içi yanýt yönetim yazýlýmý ve hizmetler de sunuyor. Cadence Computer Corporation olarak 1984 yýlýnda kurulan, satýcý Webplan A.Þ. olarak deði�
05.07.2013 23:50:00

Qwest Cyber.Solutions: bir sayý 3 Lütfen, ve bu Grande olun
Qwest Cyber.Solutions sektöre özel ASP çözümleri için yeni bir ürün portföyü açýkladý. QCS Kurumsal Freedom ™ ürün paketi esnek, hýzlý, güvenilir bir platform çözümleri sunmak için tasarlanmýþtýr. Þirket iletiþim, saðlýk ve hizmet sektörlerinde, finans sunulan çözümler için temel olarak hizmet etmek, onlarýn ASP ürünleri paketlenmiþ vardýr.

OZEL KİMYASAL URETİCİLERİ: belirleme         ASP modeli, QCS özel olarak tasarlanmýþ yeni çözümler geliþtirmek taþýnýyor         ASP modeli getirebilir yüksek talep, erken evlat sanayi için         hemen deðer. QCS         Þirketin yararlanarak, sektöre özel çözümler oluþturmak için kendisi         aþaðýdaki alanlarda önemli differentiators ve Gücünü: QCS             endüstri bilgisi ve en iyi uygulamalar - QCS uygulama personel
05.07.2013 16:34:00

OmniSky WorkSpot Kablosuz Ýnternet Hizmetleri Geliþtirmek Ýçin seçer
OmniSky kablosuz internet hizmeti Palm OS özgü olduðu göz önüne alýndýðýnda, WorkSpot hala özel olarak finanse edilen bir kuruluþtur OmniSky, için güvenli ve nispeten ucuz ortaðýdýr

OZEL KİMYASAL URETİCİLERİ: kolay eriþilebilir. Palm Pilot özel bir kullanýr         WorkSpot bir geliþtirme konusunda üstün olan web kýrpma uygulamasý,         bakýþ açýsý. göz önüne alýndýðýnda         OmniSky kablosuz internet hizmeti Palm OS özel, WorkSpot olduðunu         hala OmniSky için güvenli ve nispeten ucuz bir ortaktýr         Bir özel olarak finanse edilen organizasyon. AT & T tercih edilen Ýnternet Saðlayýcý         OmniSky için,
05.07.2013 16:45:00

PTC Perakende PLM Çözümünü Güncelliyor
Ezeli rakiplerine rağmen, Dassault Systemes ve Siemens PLM Software PTC özel dikey endüstri takımları ve önerileri yerine ürün portfolyoları aracılığıyla farklı iş alanlarını hedeflemekte (örneğin mühendislik, hizmet, imalat, kaynak kullanımı/tedarik zinciri, vb.). Bunun tek istisnası perakende alanı. Yaklaşık on yıldır PTC (2005 yılındaki Aptavis Techonology’nin satın alınmasından sonra) PTC Windchill FlexPLM adlı üstün bir ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) ve tedarik zinciri yönetimi (SCM) çözümü sunuyor. Hiçbir şekilde en büyüklerinden biri olmasa da, bu sektör PTC’de en hızlı büyüyen sektörlerden birisi. Şu anda PTC gelirlerinin yaklaşık yüzde 8’ini meydana getirmekte (geçen yıl bu oran yüzde 5’ti).

OZEL KİMYASAL URETİCİLERİ: Siemens PLM Software PTC özel dikey endüstri takımları ve önerileri yerine ürün portfolyoları aracılığıyla farklı iş alanlarını hedeflemekte (örneğin mühendislik, hizmet, imalat, kaynak kullanımı/tedarik zinciri, vb.). Bunun tek istisnası perakende alanı. Yaklaşık on yıldır PTC (2005 yılındaki Aptavis Techonology’nin satın alınmasından sonra) PTC Windchill FlexPLM adlı üstün bir ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) ve tedarik zinciri yönetimi (SCM) çözümü
21.06.2013 11:18:00

Finansal Hizmetlere Uygulanacak Ýþ Süreçleri Yönetimi Nasýl mý?
Ýþ süreçleri yönetimi (BPM) finansal hizmetler þirketleri iç süreçlerini yönetmek ve verimliliðini ve doðruluðunu artýrmak için olanak saðlar. Özellikle Kuruluþlar, Sarbanes-Oxley ile anlaþma, uyum saðlamak için BPM odaklanmalýdýr ve hata ve risk en aza indirmek için olanlar.

OZEL KİMYASAL URETİCİLERİ: optimize etmek için kendi özel ihtiyaçlarý ve yapýya özelleþtirebilirsiniz temel olarak kullanabileceðiniz her sektör için farklý form ve iþ akýþý. Bu özelleþtirme, aslýnda, BPM çözümleri gibi oldukça basit böylece programlama becerileri için ihtiyaç sýnýrlayýcý, iþ analistleri süreç geliþtirme çoðu yapma yeteneðine sahip þekilde tasarlanmýþtýr edilir. BPM çözümleri analistler. sürecinde tasarýmcý kullanarak iþ akýþlarý, iþ akýþlarý, formlar, ve harita
05.07.2013 23:49:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others