Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » ürün üretimi için i sistemleri depo


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » ürün üretimi için i sistemleri depo


To Go Way, Ross Sistemleri!
Ross Sistemleri bugün sadece bir kez katý karlý satýcý bir gölge olmasýna raðmen, güç durumdaki yönetimi azim için övgü hak ediyor ve böylece yarýþta kalan, art arda üçüncü karlý çeyrek çekerek.

URUN URETİMİ İCİN İ SİSTEMLERİ DEPO: þirketin ÝK / Bordro ürün satýþý.       Muhtemelen         cesaret verici haber bu $ 2.8.million ve lisans geliri, ise 30%         az bir yýl önce dolar 4.0 milyon ile karþýlaþtýrýldýðýnda $ 2,4 milyona% 18 arttý         Bir önceki çeyrekte. Servis & Bakým gelir azalmaya devam ediyor         ÝK / Bordro satýþý sonucunda bir önceki çeyreðe raðmen         ürün. Ross         daðýtým rasyonalizasyon atfedilebilir gelir
05.07.2013 18:50:00

Alýntý-to-order Sistemleri Temelleri
Küresel rekabet tüketiciler için daha fazla seçenek ve artan müþteri talepleri anlamýna gelir. Üretici ve distribütör müþterilerin, yapýlandýrmak üretmek ve daha hýzlý ve maliyet-etkin bir þekilde daha fazla ürün ve hizmet sunmak, böylece ne istediðinizi daha iyi bir anlayýþ geliþtirmeliyiz.

URUN URETİMİ İCİN İ SİSTEMLERİ DEPO: üretilen bazý katalog tabanlý ürün (özel ekipman ve iþçilik ile karakterize yüksek miktarda üretim) için talep için stok yapmak (MTS) moda tamamen asla ölmeyecek . Ancak, bu üreticilerin giderek marjlarý incelme ile, fiyat ve tedarik zinciri etkinliðini (özellikle daðýtým süreçleri) rekabet etmek zorunda olacak.  Ve bu teklif-to-sipariþ sistemleri (Q2O) bizim tartýþma baþlayacaktýr yerdir. Ama önce, küresel rekabet ve tüketici talebi etkilerini anlamak gerekir, ve bu
05.07.2013 23:50:00

Microsoft Perakende Sistemleri
Satýþ ve Microsoft Perakende Yönetim Sistemi Microsoft Noktadan küçük ve orta ölçekli özel perakende iþletmeler için satýn alma çözüm paketinin tam bir noktasý saðlar. 2005 yýlýnda piyasaya çýkan, Satýþ Microsoft Noktadan Microsoft daha fazla perakende pazar nüfuz saðladý.

URUN URETİMİ İCİN İ SİSTEMLERİ DEPO: ve bir-maðaza perakendeciler raftan ürün elde edebilirsiniz. Bu nedenle, bir maðaza sahibi satýn alma ayný noktada. içinde ya çözüm elde edebilirsiniz Ayrýca, Kontrpuan SQL Express Synchronics gelen çözümü Microsoft bir baþka ana rakip. Benzer þekilde, Synchronics perakendeciler için bir tek maðaza POS çözümü sunar, ve ayný pazar hedefleri. Benzer iþlevleri ve fiyat noktalarý olan, tek maðaza perakendeciler Synchronics ve Microsoft deðerlendirilmesi düþünebilirsiniz.
05.07.2013 23:49:00

En Ýyi Üretim Planlama Sistemleri
Pazar yeri üretim planlama sistemleri birçok türde ile çalkalanýyor. Üretim atölye dinamik yapýsý nedeniyle, bir üretim planlama sistemi bu dinamik koþullarý çaresine bakabilirim büyük önem taþýmaktadýr.

URUN URETİMİ İCİN İ SİSTEMLERİ DEPO: bir planlama döneminden sipariþ ürün ve farklý miktarlar arasýnda çok az farklýlýklar bulunmaktadýr üretim tesisi de daðýtýlabilir. Genel olarak üretim yeri ya küçük ya da imal edilen ürün sayýsý sýnýrlýdýr. Müþteri listesi hemen hemen sabit ve yeni ürün tanýtýmlarý birkaçýdýr. Þimdi herhangi bir üretim yerinde yaygýn koþullarý ile statik sistemlerinin bu tanýma karþýlaþtýrmak. Bu gün, üretim, büyük ve çok sayýda üretim tesisi olan yeni hýzlý
05.07.2013 23:49:00

No Çiftçi arkasýnda býrakýn
Çin ve Hindistan - - ve küresel iþ için etkisi dünyanýn en büyük iki ülkenin geliþen politikalarý ve sosyo-ekonomik üzerinde Görüþler.

URUN URETİMİ İCİN İ SİSTEMLERİ DEPO: fiyatlandýrma mekanizmasý     yerli ürün ve hizmet, planlama ve üretim kontrol     kontrolü, mal ve hizmetler ve pazar kýsýtlamalarý saðlanmasý     yapýsýnda ve daha fazla reform, iç ve dýþ ticaret     ve devlet kuruluþlarýnýn iþlevleri.     Nasýl hükümet, kontrol ya da üretim ile ilgili olarak iþletmelerin idare yok     satýþ ve satýn alma? Ve nasýl kontrol veya baðlantý uygulanan yöneten bir     iþletmelerin finansman ile?
05.07.2013 19:35:00

NetWare için net Woes
Novell satýþlarý geriledi olarak, 2000 yýlýnýn ikinci çeyreði için alt-beklenenden gelirlerinin finansal analistler uyardý. Bu NetWare için iyiye iþaret deðil.

URUN URETİMİ İCİN İ SİSTEMLERİ DEPO: düz.         MY 99 yýlýnda ürün segmenti ile Novell gelirleri vardý: bgcolor= #9999FF > Novell Inc FY Ürün Hattý ile 1.999 Gelirleri Ürün Hattý Gelir Yýllýk Deðiþim NetWare 4 ve NetWare 5 ABD $ 659.000.000 +23% NDS, eDirectory, GroupWise ve ilgili ürünler ABD $ 315 Milyon +39% Hizmet, eðitim ve danýþmanlýk ABD $ 181 Milyon +40% NetWare 3 ve eski ürünler US $ 118 Milyon -39% Toplam ABD $ 1.273 Milyon NetWare 3 geri geliyor ve Y2K ile ilgili sonu deðil
05.07.2013 16:34:00

Nasýl Made2Manage Sistemleri kendisi Yönetimi Has Been?
25 Temmuz tarihinde, Made2Manage Systems, Inc, küçük ve orta ölçekli üreticileri için kurumsal iþ sistemleri saðlayýcýsý, ve Týklama Ticaret A.Þ., Kurumsal Kanal Yönetimi yazýlým ve hizmet saðlayýcýsý, etkinleþtirmek için yeni bir teklif duyurdu küçük ve orta ölçekli kaldýraç internet satýþ, stok ve servis aðlarý destek için üreticileri. Daha önce, 19 Temmuz Made2Manage Sistemleri, Inc ikinci çeyreðinde 2.000 sonuçlarýný açýkladý.

URUN URETİMİ İCİN İ SİSTEMLERİ DEPO: müþteri yeteneði         online arama ürün kataloglarý ve diðer birçok hizmet. Bu yeni hizmet         üreticileri kolaylaþtýrarak müþteri memnuniyetini artýrmak yardýmcý olacaktýr         bunlarý Internet üzerinden iþ yapmak için. Bizim         alt-line hedefi üretim müþterilerimize güçlendirmek için onlarýn         müþterileri ile iliþkileri, Christopher Clapp, baþkan yardýmcýsý diyor         Made2Manage e-iþ
05.07.2013 16:45:00

GMAC NEON Sistemleri Gölge Doðrudan ile Legacy veri Web-saðlar
GMAC müþteri self-servis platformlarý desteklemek için mevcut BT varlýklarýnýn þirket çapýnda web etkinleþtirme için bastýrýyor. NEON Sistemleri 'Gölge Doðrudan ürün onlarý gerçek zamanlý internet ortamýnda eski ADABAS veritabanlarýna eriþim saðlar.

URUN URETİMİ İCİN İ SİSTEMLERİ DEPO: olabilir piyasada baþka bir ürün olduðuna inanýyorum         , gibi kolay ve etkili Gölge Doðrudan olarak gerekli görev yapýlýr var         Nelson dedi. GMAC         Sigorta Kurþun Programcý / Analist Jeff Sadler kabul etti. ADABAS deðildir         gerçek bir iliþkisel veritabaný (ADABAS bir DBMS         Bazý iliþkisel yetenekleri ile ters liste DBMS Software AG,         ve 1969 yýlýnda yayýmlanan ilk DBMS piyasada biri), bu yüzden
05.07.2013 16:56:00

Servis için tasarým
Tek baþýna ürünün rekabet birincil temeli iken, bir tasarým mühendisi hayatý çok daha kolay oldu. Daha yok. Tasarým mühendisleri tasarým süreci için çok çapraz fonksiyonel ve arasý kurumsal bir yaklaþým gerektiren, dengeler giderek daha karmaþýk hale isteniyor.

URUN URETİMİ İCİN İ SİSTEMLERİ DEPO:   süreç. Bu   geniþ bir ürün için malzeme maliyeti çoðunluðu piþmiþ olduðu anlaþýlmaktadýr   tasarým aþamasý (bkz. Þekil 1) sýrasýnda de. tasarým mühendisi çok daha büyük bir vardýr   tedarik profesyonel daha mallarýn maliyet etkiler. Fark   Bu, daha geliþmiþ þirketlere kendi mühendis ve tedarik insan olsun   tasarým sonuçlanmadan birlikte çalýþýr.   KAYNAK:   Boothroyd & DEWHURST   ÞEKÝL 1 Bu   Ayný kavram toplam yaþam döngüsü
05.07.2013 19:35:00

Proses Endüstrileri için oluþumu Sistemleri Öncüleri Ürün Tasarýmý Ýþbirliði
Kýsýtlamalarý Süreci üretim en zor karýþýmý uzakta birçok yazýlým satýcýlarý korumuþtur. Özel bir oluþumu Sistemleri Optiva, ürün geliþtirme döngüsünün maliyet tasarrufu fýrsatlarý hedefleyen bir paketi ile meydan alýr.

URUN URETİMİ İCİN İ SİSTEMLERİ DEPO:         bir süreç fabrikasýnda bir ürün diðerine geçiþ önemli içerir         bakým yapýldý ve gemi ve boru olduðu kesinti sýrasýnda         ürün kontaminasyonu önlemek için temizlenmiþ olmalýdýr.       Belki         bu yazýlým korumuþtur sürecinin iþlemlerinin karmaþýk yapýsý olan         süreç tasarýmý gibi daha ezoterik alemlerine ötesinde ilerlemesini satýcýlarý         ve yeni ürünlerin ticarileþtirilmesi
05.07.2013 18:50:00

NEON Sistemleri Kurumsal Uygulama Entegrasyonu içine fazla taþýr
Diplomat ürün: NEON Sistemleri geliþtirmek ve daðýtmak Sterling Software'in çözmek için bir anlaþma imzaladý. Diplomat farklý Müþteri Ýliþkileri Yönetimi (CRM) entegre ve merkezi sistemleri aramak için kullanýlmýþtýr. NEON birleþik bir EAI (Enterprise Application Integration) çözüm içine geliþmeye niyetinde.

URUN URETİMİ İCİN İ SİSTEMLERİ DEPO: ve birleþik bir EAI ürün haline geliþmeye   platformlarý ve uygulamalarý. NEON Sistemleri ürün ailesinin bu anahtar geniþleme   kapsamlý bir EAI çözüm saðlayacaktýr. Daðýtým haklarýný ek olarak,   NEON bir kaynak kodu lisans verilmiþ ve Cary tuttu, Kuzey Carolina-tabanlý   yazýlým geliþtirme laboratuvarý Diplomat ürün adamýþtýr.    Diplomat ilk olarak 1993 yýlýnda bir müþteri yerinde konuþlandýrýldý. Teknolojiye sahip   son derece tamamlayýcý
05.07.2013 16:18:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others