Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » urun uretimi icin i sistemleri sanayi


Perakende Sistemleri: A Primer
Bir perakende bilgi sisteminin temel bileþenleri envanter yönetimi, envanter optimizasyonu, gelir yönetimi, satýþ yönetimi ve raporlar ve sorular vardýr. Olmayan temel bileþenleri finans, tedarik zinciri yönetimi, kurumsal kaynak planlamasý, müþteri iliþkileri yönetimi ve depo yönetim sistemleri içerebilir.

urun uretimi icin i sistemleri sanayi  küçük þirketler için toplu ürün satmak gibi , geleneksel çizgiler bulanýklýk vardýr ( iþ-to-Business da) [B2B], ancak tüketicilere ( iþ-to-tüketici [B2C]). Bu liste aslýnda perakende sektöründe dikey içinde dikey olduðunu göstermektedir. Perakendeciler için Bilgi Sistemi: Fonksiyonlar ve Özellikler RMM, MMS, perakende sistemleri ve perakende ERP tüm adayý bilgi sistemleri perakendeciler tarafýndan kullanýlan. Esasen, RMM çözümleri alýcýlar bu bilgilere göre mal satýn Devamı…
Kesikli Üretim Sektörleri için Temel Ürün Hayat Çevrimi
The Product Data Management (PDM) Knowledge Base covers the base foundation of PLM for the discrete manufacturing industries. It covers design and product-related aspects of PLM including managemen...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » urun uretimi icin i sistemleri sanayi


Microsoft Softway Sistemleri Satýn Alma
Microsoft Corp özel Softway Systems Inc, Unix / NT birlikte çalýþabilirlik yazýlýmý geliþtiricisi düzenlenen alýmýna dair 20 Eylül günü açýkladý.

urun uretimi icin i sistemleri sanayi  Çift os,iyi iþletim sistemi,nfs Windows istemci,Windows Unix,nfs sunucu Windows,adanmýþ sunucu barýndýrma,Unix desteði,adanmýþ sunucular barýndýrma,adanmýþ web sunucu barýndýrma,adanmýþ barýndýrma,adanmýþ Windows hosting,Unix Tabii,Unix kurslarý,Unix eðitim,Unix danýþmanlýk Devamı…
Microsoft Perakende Sistemleri
Satýþ ve Microsoft Perakende Yönetim Sistemi Microsoft Noktadan küçük ve orta ölçekli özel perakende iþletmeler için satýn alma çözüm paketinin tam bir noktasý saðlar. 2005 yýlýnda piyasaya çýkan, Satýþ Microsoft Noktadan Microsoft daha fazla perakende pazar nüfuz saðladý.

urun uretimi icin i sistemleri sanayi   ve bir-maðaza perakendeciler raftan ürün elde edebilirsiniz. Bu nedenle, bir maðaza sahibi satýn alma ayný noktada. içinde ya çözüm elde edebilirsiniz Ayrýca, Kontrpuan SQL Express Synchronics gelen çözümü Microsoft bir baþka ana rakip. Benzer þekilde, Synchronics perakendeciler için bir tek maðaza POS çözümü sunar, ve ayný pazar hedefleri. Benzer iþlevleri ve fiyat noktalarý olan, tek maðaza perakendeciler Synchronics ve Microsoft deðerlendirilmesi düþünebilirsiniz. Devamı…
En Ýyi Üretim Planlama Sistemleri
Pazar yeri üretim planlama sistemleri birçok türde ile çalkalanýyor. Üretim atölye dinamik yapýsý nedeniyle, bir üretim planlama sistemi bu dinamik koþullarý çaresine bakabilirim büyük önem taþýmaktadýr.

urun uretimi icin i sistemleri sanayi  bir planlama döneminden sipariþ ürün ve farklý miktarlar arasýnda çok az farklýlýklar bulunmaktadýr üretim tesisi de daðýtýlabilir. Genel olarak üretim yeri ya küçük ya da imal edilen ürün sayýsý sýnýrlýdýr. Müþteri listesi hemen hemen sabit ve yeni ürün tanýtýmlarý birkaçýdýr. Þimdi herhangi bir üretim yerinde yaygýn koþullarý ile statik sistemlerinin bu tanýma karþýlaþtýrmak. Bu gün, üretim, büyük ve çok sayýda üretim tesisi olan yeni hýzlý Devamı…
Deðiþim Harekete
Ýnsanlarýn deðiþime direnç olduðunu haber deðil. Eylemsizlik, evrenin kurallarýndan biri, insanlar hem de nesneler için de geçerlidir. Performansýný artýrmak isteyen pek çok kuruluþ, insanlar tarafýndan sunulacak direnç miktarýný altýnda-tahmin edilerek ayrýlmak geldi. Bu makale dikkate deðiþtirmek için direnç alýr deðiþim harekete bir yöntem sunuyor.

urun uretimi icin i sistemleri sanayi   Devamı…
NEON Sistemleri Kurumsal Uygulama Entegrasyonu içine fazla taþýr
Diplomat ürün: NEON Sistemleri geliþtirmek ve daðýtmak Sterling Software'in çözmek için bir anlaþma imzaladý. Diplomat farklý Müþteri Ýliþkileri Yönetimi (CRM) entegre ve merkezi sistemleri aramak için kullanýlmýþtýr. NEON birleþik bir EAI (Enterprise Application Integration) çözüm içine geliþmeye niyetinde.

urun uretimi icin i sistemleri sanayi  ve birleþik bir EAI ürün haline geliþmeye   platformlarý ve uygulamalarý. NEON Sistemleri ürün ailesinin bu anahtar geniþleme   kapsamlý bir EAI çözüm saðlayacaktýr. Daðýtým haklarýný ek olarak,   NEON bir kaynak kodu lisans verilmiþ ve Cary tuttu, Kuzey Carolina-tabanlý   yazýlým geliþtirme laboratuvarý Diplomat ürün adamýþtýr.    Diplomat ilk olarak 1993 yýlýnda bir müþteri yerinde konuþlandýrýldý. Teknolojiye sahip   son derece tamamlayýcý Devamı…
Intentia Gerçekten Sanayi Gýda Ýzlenebilirlik olarak ilk var mý?
Norveç yazýlým þirketi SCASE 49% edinimi ile, Intentia gýda maddelerinin izleme kökeni için entegre bir sistem sunan ilk Kurumsal Uygulamalar saðlayýcý olduðunu iddia ediyor. Duyuru AB'de hayvancýlýk endüstrisi için potansiyel faydalar saðlar, ama ne hayvancýlýk ne de AB'nin bir parçasý iþlenmesi olan iþletmelerin sýnýrlý uygulamasýný göreceksiniz.

urun uretimi icin i sistemleri sanayi  hayata geçirilecektir         Ve içecek ürün paketi ve daha da fazla. Intentia bu Sundu         SCASE derinliði, geniþliði ve özel bir kombinasyonu ile saðlayacaktýr         diðer ürünler arasýnda et yönetmek için know-how uygulamalarý, bu         iþ sistemlerinin baþka bir geç sunabilir. Pazar         Darbe Intentia         açýkça deli dana hastalýðý medyada yararlanmak için çalýþýyor         AB de ve ayak ve aðýz Devamı…
Havacýlýk Sanayi Teknik Personel Yönetim Sistemleri
Havayolu sektöründe, uçak bakým gün boyunca yapýlmasý gereken bir faaliyettir, bu nedenle bakým personeli her zaman mevcut olmalýdýr. Operasyonun karmaþýklýðý bir bakým personeli yönetim sistemi olan ihtiyacý artýrmaktadýr.

urun uretimi icin i sistemleri sanayi  doðrulandý ki sahip iþ türünü göz önünde bulundurmalýdýr. Oradan, sistem ilk mevcuttur ve. iþ için gerekli deneyim ve özelliklere sahip olanlar seçerek, iþi yürütmek için nitelikli profilleri için veritabaný arayacaktýr Þekil 4 . Iþlere teknisyenleri tahsisi. Sistem ayrýca her iþ, bu þekilde için gerekli teknisyenlerin sayýsýný doðrulamak gerekir, sistem o zaman en iyi profilleri (bir öncelik olmalýdýr) ve daha az deneyime sahip olanlar atayarak baþlayacak . Bazý Devamı…
Gýda Sanayi baskýlar ile baþa çýkmak
Küçük ve orta ölçekli gýda ve içecek þirketlerinin büyük þirketler gibi ayný düzenleyici gereksinimleri vardýr, ancak önemli ölçüde daha az kaynak ile ele hangi ile. Þirketler bir düðmeye dokunarak kapsamlý izlenebilirlik bilgi saðlayabilir sistemleri gerekir.

urun uretimi icin i sistemleri sanayi  üreticileri hýzla karþýlamak için ürün geliþtirmek gerektiðini dikte bu talepleri. Perakendeciler ve tüketicilerin ihtiyaçlarýný karþýlayan ürünler ve üreticileri geçmek yerine tercih, beklemeyecek. Tüketiciler ve perakendeciler beklemek yok olmasý pazara zaman baþarý için bir anahtar olduðu anlamýna gelir. Pazara süresini azaltmak eðilimleri hýzla tespit gerektirir, ve (belki de daha da önemlisi) zaman yeni bir ürün geliþtirmek için karar ve raf vurur noktayý arasýnda Devamı…
Aðrý ve Entegre EDI Kazanç Bölüm Üç: Diðer Sanayi kazançlar
Birçok küçük ve orta ölçekli þirketler bu pazar liderleri ile iþ yapmanýn bir temel maliyet yapmak, büyük bir müþteri ayný EDI sistemi daðýtmak için baský altýnda bulurlar.

urun uretimi icin i sistemleri sanayi   Bu amaçla, Sterling Integrator ürün anahtarý XML tabanlý teknolojilere ilerlerken kullanýcýlar EDI yatýrým korumak için izin, doðal olarak EDI ve XML destekler. Bir Adým Daha Oluyor? gerçek eylem olduðu Yine de, bu okunabilir veri, kurumsal kaynak planlama için sadece kýsmen iyidir (ERP) ve arka ofis sistemleri bilgi zaten ERP sistemi içinde iþlenen veri birleþtirme içinde. Sorun EDI mesajlarý gibi günlük gelen bilgilerin sürekli sel duygusu yapmaktýr. Yüksek hacimli ortamlarda, Devamı…
Sezgisel Üretim Sistemleri Ergen Yaþ Vade gösterir Bölüm Üç: Pazar Etki Devam
Kasten geçmiþte pek çok küçük yazýlým þirketleri engellediðini çok iddialý yayýlmacý politikalarý, net direksiyon ile ve ana pazarlarý bir avuç odaklanarak, Sezgisel saðlýklý yolda kendisini tutmayý baþarmýþ.

urun uretimi icin i sistemleri sanayi  için, on-the-fly, doðru fiyatlandýrma, ürün yapýlandýrma   ve özellikleri yaný sýra BOM ve süreç rotalarýn. Bu bir aþaðýdan yukarýya dir   altýnda kurallara dayalý yapýlandýrýcý, saðlayan nokta-ve-týkla ürün tanýmý   Kural ve kýsýt tabanlý rehberlik motoru. Herhangi bir Web idam edilebilir   tarayýcý ve kullanýcý veya eþzamanlý ürün konfigürasyonu çalýþtýrmasýna izin veriyor   baðýmsýz istemci / sunucu veya ince web istemcisi ortamlarda her Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others