Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » ürün üretimi için i sistemleri sanayi


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » ürün üretimi için i sistemleri sanayi


Perakende Sistemleri: A Primer
Bir perakende bilgi sisteminin temel bileþenleri envanter yönetimi, envanter optimizasyonu, gelir yönetimi, satýþ yönetimi ve raporlar ve sorular vardýr. Olmayan temel bileþenleri finans, tedarik zinciri yönetimi, kurumsal kaynak planlamasý, müþteri iliþkileri yönetimi ve depo yönetim sistemleri içerebilir.

URUN URETİMİ İCİN İ SİSTEMLERİ SANAYİ: küçük þirketler için toplu ürün satmak gibi , geleneksel çizgiler bulanýklýk vardýr ( iþ-to-Business da) [B2B], ancak tüketicilere ( iþ-to-tüketici [B2C]). Bu liste aslýnda perakende sektöründe dikey içinde dikey olduðunu göstermektedir. Perakendeciler için Bilgi Sistemi: Fonksiyonlar ve Özellikler RMM, MMS, perakende sistemleri ve perakende ERP tüm adayý bilgi sistemleri perakendeciler tarafýndan kullanýlan. Esasen, RMM çözümleri alýcýlar bu bilgilere göre mal satýn
05.07.2013 23:49:00

Microsoft Softway Sistemleri Satýn Alma
Microsoft Corp özel Softway Systems Inc, Unix / NT birlikte çalýþabilirlik yazýlýmý geliþtiricisi düzenlenen alýmýna dair 20 Eylül günü açýkladý.

URUN URETİMİ İCİN İ SİSTEMLERİ SANAYİ: Çift os , iyi iþletim sistemi , nfs Windows istemci , Windows Unix , nfs sunucu Windows , adanmýþ sunucu barýndýrma , Unix desteði , adanmýþ sunucular barýndýrma , adanmýþ web sunucu barýndýrma , adanmýþ barýndýrma , adanmýþ Windows hosting , Unix Tabii , Unix kurslarý , Unix eðitim , Unix danýþmanlýk , gömülü os , Unix sunucularý , Unix hosting < > Unix Web hosting , Windows sua , Unix bulmak , özel sunucular yönetilmektedir iyi iþletim sistemi , Unix Pam , Unix iþ ilanlarý , Unix sunucu , Unix sertifika < os , Unix Windows hizmetleri , gerçek zamanlý os .
28.06.2013 21:06:00

Microsoft Perakende Sistemleri
Satýþ ve Microsoft Perakende Yönetim Sistemi Microsoft Noktadan küçük ve orta ölçekli özel perakende iþletmeler için satýn alma çözüm paketinin tam bir noktasý saðlar. 2005 yýlýnda piyasaya çýkan, Satýþ Microsoft Noktadan Microsoft daha fazla perakende pazar nüfuz saðladý.

URUN URETİMİ İCİN İ SİSTEMLERİ SANAYİ: ve bir-maðaza perakendeciler raftan ürün elde edebilirsiniz. Bu nedenle, bir maðaza sahibi satýn alma ayný noktada. içinde ya çözüm elde edebilirsiniz Ayrýca, Kontrpuan SQL Express Synchronics gelen çözümü Microsoft bir baþka ana rakip. Benzer þekilde, Synchronics perakendeciler için bir tek maðaza POS çözümü sunar, ve ayný pazar hedefleri. Benzer iþlevleri ve fiyat noktalarý olan, tek maðaza perakendeciler Synchronics ve Microsoft deðerlendirilmesi düþünebilirsiniz.
05.07.2013 23:49:00

En Ýyi Üretim Planlama Sistemleri
Pazar yeri üretim planlama sistemleri birçok türde ile çalkalanýyor. Üretim atölye dinamik yapýsý nedeniyle, bir üretim planlama sistemi bu dinamik koþullarý çaresine bakabilirim büyük önem taþýmaktadýr.

URUN URETİMİ İCİN İ SİSTEMLERİ SANAYİ: bir planlama döneminden sipariþ ürün ve farklý miktarlar arasýnda çok az farklýlýklar bulunmaktadýr üretim tesisi de daðýtýlabilir. Genel olarak üretim yeri ya küçük ya da imal edilen ürün sayýsý sýnýrlýdýr. Müþteri listesi hemen hemen sabit ve yeni ürün tanýtýmlarý birkaçýdýr. Þimdi herhangi bir üretim yerinde yaygýn koþullarý ile statik sistemlerinin bu tanýma karþýlaþtýrmak. Bu gün, üretim, büyük ve çok sayýda üretim tesisi olan yeni hýzlý
05.07.2013 23:49:00

Deðiþim Harekete
Ýnsanlarýn deðiþime direnç olduðunu haber deðil. Eylemsizlik, evrenin kurallarýndan biri, insanlar hem de nesneler için de geçerlidir. Performansýný artýrmak isteyen pek çok kuruluþ, insanlar tarafýndan sunulacak direnç miktarýný altýnda-tahmin edilerek ayrýlmak geldi. Bu makale dikkate deðiþtirmek için direnç alýr deðiþim harekete bir yöntem sunuyor.

URUN URETİMİ İCİN İ SİSTEMLERİ SANAYİ:
05.07.2013 19:35:00

NEON Sistemleri Kurumsal Uygulama Entegrasyonu içine fazla taþýr
Diplomat ürün: NEON Sistemleri geliþtirmek ve daðýtmak Sterling Software'in çözmek için bir anlaþma imzaladý. Diplomat farklý Müþteri Ýliþkileri Yönetimi (CRM) entegre ve merkezi sistemleri aramak için kullanýlmýþtýr. NEON birleþik bir EAI (Enterprise Application Integration) çözüm içine geliþmeye niyetinde.

URUN URETİMİ İCİN İ SİSTEMLERİ SANAYİ: ve birleþik bir EAI ürün haline geliþmeye   platformlarý ve uygulamalarý. NEON Sistemleri ürün ailesinin bu anahtar geniþleme   kapsamlý bir EAI çözüm saðlayacaktýr. Daðýtým haklarýný ek olarak,   NEON bir kaynak kodu lisans verilmiþ ve Cary tuttu, Kuzey Carolina-tabanlý   yazýlým geliþtirme laboratuvarý Diplomat ürün adamýþtýr.    Diplomat ilk olarak 1993 yýlýnda bir müþteri yerinde konuþlandýrýldý. Teknolojiye sahip   son derece tamamlayýcý
05.07.2013 16:18:00

Intentia Gerçekten Sanayi Gýda Ýzlenebilirlik olarak ilk var mý?
Norveç yazýlým þirketi SCASE 49% edinimi ile, Intentia gýda maddelerinin izleme kökeni için entegre bir sistem sunan ilk Kurumsal Uygulamalar saðlayýcý olduðunu iddia ediyor. Duyuru AB'de hayvancýlýk endüstrisi için potansiyel faydalar saðlar, ama ne hayvancýlýk ne de AB'nin bir parçasý iþlenmesi olan iþletmelerin sýnýrlý uygulamasýný göreceksiniz.

URUN URETİMİ İCİN İ SİSTEMLERİ SANAYİ: hayata geçirilecektir         Ve içecek ürün paketi ve daha da fazla. Intentia bu Sundu         SCASE derinliði, geniþliði ve özel bir kombinasyonu ile saðlayacaktýr         diðer ürünler arasýnda et yönetmek için know-how uygulamalarý, bu         iþ sistemlerinin baþka bir geç sunabilir. Pazar         Darbe Intentia         açýkça deli dana hastalýðý medyada yararlanmak için çalýþýyor         AB de ve ayak ve aðýz
05.07.2013 18:50:00

Havacýlýk Sanayi Teknik Personel Yönetim Sistemleri
Havayolu sektöründe, uçak bakým gün boyunca yapýlmasý gereken bir faaliyettir, bu nedenle bakým personeli her zaman mevcut olmalýdýr. Operasyonun karmaþýklýðý bir bakým personeli yönetim sistemi olan ihtiyacý artýrmaktadýr.

URUN URETİMİ İCİN İ SİSTEMLERİ SANAYİ: doðrulandý ki sahip iþ türünü göz önünde bulundurmalýdýr. Oradan, sistem ilk mevcuttur ve. iþ için gerekli deneyim ve özelliklere sahip olanlar seçerek, iþi yürütmek için nitelikli profilleri için veritabaný arayacaktýr Þekil 4 . Iþlere teknisyenleri tahsisi. Sistem ayrýca her iþ, bu þekilde için gerekli teknisyenlerin sayýsýný doðrulamak gerekir, sistem o zaman en iyi profilleri (bir öncelik olmalýdýr) ve daha az deneyime sahip olanlar atayarak baþlayacak . Bazý
05.07.2013 23:49:00

Gýda Sanayi baskýlar ile baþa çýkmak
Küçük ve orta ölçekli gýda ve içecek þirketlerinin büyük þirketler gibi ayný düzenleyici gereksinimleri vardýr, ancak önemli ölçüde daha az kaynak ile ele hangi ile. Þirketler bir düðmeye dokunarak kapsamlý izlenebilirlik bilgi saðlayabilir sistemleri gerekir.

URUN URETİMİ İCİN İ SİSTEMLERİ SANAYİ: üreticileri hýzla karþýlamak için ürün geliþtirmek gerektiðini dikte bu talepleri. Perakendeciler ve tüketicilerin ihtiyaçlarýný karþýlayan ürünler ve üreticileri geçmek yerine tercih, beklemeyecek. Tüketiciler ve perakendeciler beklemek yok olmasý pazara zaman baþarý için bir anahtar olduðu anlamýna gelir. Pazara süresini azaltmak eðilimleri hýzla tespit gerektirir, ve (belki de daha da önemlisi) zaman yeni bir ürün geliþtirmek için karar ve raf vurur noktayý arasýnda
05.07.2013 23:49:00

Aðrý ve Entegre EDI KazançBölüm Üç: Diðer Sanayi kazançlar
Birçok küçük ve orta ölçekli þirketler bu pazar liderleri ile iþ yapmanýn bir temel maliyet yapmak, büyük bir müþteri ayný EDI sistemi daðýtmak için baský altýnda bulurlar.

URUN URETİMİ İCİN İ SİSTEMLERİ SANAYİ: Bu amaçla, Sterling Integrator ürün anahtarý XML tabanlý teknolojilere ilerlerken kullanýcýlar EDI yatýrým korumak için izin, doðal olarak EDI ve XML destekler. Bir Adým Daha Oluyor? gerçek eylem olduðu Yine de, bu okunabilir veri, kurumsal kaynak planlama için sadece kýsmen iyidir (ERP) ve arka ofis sistemleri bilgi zaten ERP sistemi içinde iþlenen veri birleþtirme içinde. Sorun EDI mesajlarý gibi günlük gelen bilgilerin sürekli sel duygusu yapmaktýr. Yüksek hacimli ortamlarda,
05.07.2013 23:49:00

Sezgisel Üretim Sistemleri Ergen Yaþ Vade gösterirBölüm Üç: Pazar Etki Devam
Kasten geçmiþte pek çok küçük yazýlým þirketleri engellediðini çok iddialý yayýlmacý politikalarý, net direksiyon ile ve ana pazarlarý bir avuç odaklanarak, Sezgisel saðlýklý yolda kendisini tutmayý baþarmýþ.

URUN URETİMİ İCİN İ SİSTEMLERİ SANAYİ: için, on-the-fly, doðru fiyatlandýrma, ürün yapýlandýrma   ve özellikleri yaný sýra BOM ve süreç rotalarýn. Bu bir aþaðýdan yukarýya dir   altýnda kurallara dayalý yapýlandýrýcý, saðlayan nokta-ve-týkla ürün tanýmý   Kural ve kýsýt tabanlý rehberlik motoru. Herhangi bir Web idam edilebilir   tarayýcý ve kullanýcý veya eþzamanlý ürün konfigürasyonu çalýþtýrmasýna izin veriyor   baðýmsýz istemci / sunucu veya ince web istemcisi ortamlarda her
05.07.2013 19:35:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others